Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i plików cookies w firmie FENEA

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące Państwa pozostawały prywatne. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez FENEA zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka przetwarzania danych  osobowych w FENEA

Ta część polityki zawiera informacje o przetwarzaniu danych osób nie będących pracownikami firmy FENEA, takich jak:

 1. osoby przebywające na terenie obiektów FENEA (monitoring wizyjny),

 2. kandydaci do pracy,

 3. osoby wskazane do współpracy przez naszych kontrahentów (osoby kontaktowe),

 4. nasi kontrahenci będący osobami fizycznymi,

 5. osoby kontaktujące się z FENEA telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy na stronie www.fenea.pl,

 6. inne osoby, z którymi kontaktuje się FENEA.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest FENEA z siedzibą przy ul. Martyniaków 26, 43-600 Jaworzno.

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Martyniaków 26, 43-600 Jaworzno lub

 • e-mailowo na adres: odo@fenea.pl

 • telefonicznie: +48 604 085 555

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postaci wizerunku osób przebywających na terenie obiektów FENEA.

Cel i podstawa prawna

Obiekty oraz teren zewnętrzny firmy objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. Obszar ten jest oznakowany tablicami informacyjnymi z piktogramami kamer.

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie firmy FENEA. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.

Okres przechowywania

Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 90 dni od dnia zapisu. W przypadku gdy nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W przypadku zarejestrowania Państwa wizerunku przez system monitoringu wizyjnego przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,

 • żądania całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,

 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

W razie takiej konieczności, nagrania z Państwa wizerunkiem mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez osobę trzecią). 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy.

Cel i podstawa prawna

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby ocenić kwalifikacje i umiejętności do   pracy na stanowisku, na które Państwo aplikujecie oraz wybrać   odpowiednią osobę do pracy u nas.

Na cele rekrutacji będziemy potrzebowali Państwa zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazują nam Państwo dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Za Państwa odrębną zgodą będziemy przetwarzać dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Okres przechowywania

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które odbywa się aplikacja. Jeżeli wyraziliście Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać te dane przez okres 1 rok od momentu ich zebrania.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • żądania całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,

 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,

 • do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możemy przesłać te dane innemu Administratorowi tylko jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

 • wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osób kontaktowych naszych kontrahentów.

Cele i podstawy prawne

W przypadku gdy jesteście Państwo osobami kontaktowymi dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

 • Kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach biznesowych, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a podmiotem, który Państwo reprezentujecie, przedstawiania ofert, składania zamówień, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami w sprawach biznesowych;

 • Prowadzenia bezpośredniego marketingu naszych towarów i usług, w tym przekazywaniu Państwu – jako pracownikowi naszego kontrahenta – informacji na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych i zwiększania sprzedaży;

 • Przekazywania Państwu innych informacji o działalności firmy i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.

 • Bronienia się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, który Państwo reprezentujecie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami podmiot, który reprezentujecie, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, który Państwo reprezentujecie. Od podmiotu, który Państwo reprezentujecie otrzymujemy dane takie jak: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się Państwo zajmujecie.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. w celu obsługi rachunkowej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych,

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację,

 • wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi.

Cele i podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • Zawarcia z Państwem umowy sprzedaży lub świadczenia usług i realizowania jej warunków. Podstawą prawną przetwarzania jest zawarta umowa;

 • Prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym przekazywania informacji na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży;

 • Przekazywania informacji o działalności firmy i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z naszymi klientami;

 • Wypełniania obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości.

 • Obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, która z nami została zawarta, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu,

 • prawo wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z FENEA (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej).

Cele i podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • Przekazania odpowiedzi na pytania, w tym kontaktować się z Państwem w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej;

 • Nawiązania z Państwem lub z podmiotem, którego Państwo reprezentujecie kontaktów biznesowych i współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej;

 • Prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym przekazywania informacji na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda.

Okres przechowywania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania danych. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przetwarzać Państwa dane do momentu wycofania zgody.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w zakresie, w jakim przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu ze względu na Państwa szczególną sytuację,

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; na Państwa żądanie możemy przesłać Państwa dane do innego Administratora ale tylko wtedy gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo przenoszenia danych przysługuje Państwu tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany,

 • wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku niezamówionej korespondencji informujemy, że nie będziemy odpowiadać na każdą korespondencję (zarówno w postaci papierowej, jak i mailowej), która będzie kierowana do FENEA.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych innych osób, z którymi kontaktuje się z FENEA.

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą tych z Państwa, z którymi FENEA kontaktuje się w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteście Państwo kontrahentami FENEA ani pracownikami lub współpracownikami kontrahenta FENEA.

Cele i podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • Nawiązania z Państwem lub z podmiotem, którego Państwo reprezentujecie, kontaktów biznesowych i współpracy oraz przekazywania informacji o działalności firmy i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.

Źródło danych

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, od Państwa pracodawcy lub podmiotu, który Państwo reprezentujecie lub znaleźliśmy je w publicznie dostępnych źródłach. Dane jakie mogliśmy w ten sposób pozyskać to: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami Państwo się zajmujecie.

Okres przechowywania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • żądania sprostowania danych osobowych,

 • żądania usunięcia danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

 • prawo wniesienia skargi do organu jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystywanie plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych i badania ruchu na stronie www.fenea.pl

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje do odwołania. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.